Strona główna /

Ulga na zabytki
Pałacyk Plus

Ulga na zabytki została wprowadzona przez Ministerstwo Finansów na początku 2022 roku. Jest to jeden z nowych programów rządowych, szybko nazwanych przez media Pałacyk Plus lub Zabytek Plus, mających stanowić zachętę związaną z ochroną zabytków w Polsce.

Warunkiem ulgi jest wpis obiektu do rejestru zabytku lub ewidencji zabytków.

Zasady Ulgi na Zabytki

Zgodnie z zasadami istnieje możliwość skorzystania z ulgi na zabytki przez osoby prywatne w wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskiej i roboty budowlane przy zabytku. Może to także dotyczyć kwot przeznaczonych na fundusz remontowy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Warunkiem otrzymania ulgi jest wykonywanie wszelkich prac budowlanych na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub zaleceń konserwatorskich dla zabytku znajdującego się w gminnej, lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Dodatkowym elementem ulgi Pałacyk Plus jest możliwość odliczenia kwoty max. 500 000 zł na zakup zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Kwota ta odpowiada iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych przedmiotowego obiektu.

Ta zachęta do opieki nad zabytkami skierowana jest do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy ona zarówno właścicieli jak i współwłaścicieli obiektów zabytkowych.

Potoczna nazwa Pałacyk Plus sugeruje, że ulga ta jest możliwa jedynie dla właścicieli pałaców. Nie jest to prawdą. Minimalny wymóg wpisu do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oznacza, że właściciele niemalże wszystkich obiektów zbudowanych przed 1945 r. mogą z niej skorzystać. W tej grupie mogą być domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, budynki kościelne, kamienice, budynki użyteczności publicznej, budynki usługowe i wreszcie zamki, pałace oraz dwory.

Wymogi konserwatorskie

Aby skorzystać z ulgi wszelkie prace muszą być przeprowadzone zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (t.j. Dz. U. Z 2021 r. Poz 710, 954). W praktyce oznacza to wymóg formalny współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na każdym etapie prac budowlanych dot. ulgi na zabytki.

W ramach naszej działalności pomagamy właścicielom obiektów zabytkowych przeprowadzenie całego procesu uzyskania zwolnienia z podatku PIT. Dla określenia możliwości związanych z ulgą przeprowadzamy bezpłatny audyt związany z wpisem budynku do ewidencji lub rejestru zabytków.

W kolejnym etapie opracowujemy zakres niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji konserwatorskich związanych z pracami budowlanymi.

Po uzyskaniu pozwoleń prowadzimy nadzór inwestycyjny związany z zakresem prac oraz sporządzamy odpowiednią konserwację dotyczącą ich odbioru, oraz kompletujemy niezbędne dokumenty w imieniu Inwestora dla Urzędu Skarbowego do uzyskania ulgi podatkowej.