Strona główna /

Realizacje

Wieloletnia praca zawodowa naszych ekspertów oparta o różnorodne działalności związane z zabytkami zaowocowała szerokim doświadczeniem obejmującym m.in.

W czym uczestniczymy?

Obsługa procesu inwestycyjnego

Odbudowa zabytku jest procesem szerokim i wieloetapowym. Poszczególne etapy inwestycji powodują konieczność kontaktów oraz uzgodnień z szeregiem instytucji.

Nasze doświadczenia związane z zabytkami obejmują m.in. skuteczną procedurę przejęcia nieodpłatnie 100 ha parku w Bukowcu na rzecz Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów, opracowanie wniosków o wpis do rejestru zabytków, opracowanie wniosków o warunki zabudowy, przeprowadzenie uzgodnień dot. przekazania obiektów zabytkowych z zasobów Lasów Państwowych, koordynowanie zmian w dokumentach urbanistycznych gmin niezbędnych do rewitalizacji zabytków, zmiany użytkowania gruntów dla obszarów d. parków przypałacowych, koordynację prac budowlanych oraz przeprowadzanie uzgodnień i konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędami Gmin i instytucjami powiatowymi.

Prace inwentaryzacyjne koncepcyjne i projektowe

maciejowiec

Opracowanie inwentaryzacji i projektu budowlanego, uzyskanie uzgodnień ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę stanowi podstawę do realizacji procesu inwestycyjnego przy obiekcie zabytkowym.

Nasze doświadczenie oparte jest m.in. na wykonaniu opracowań inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej Zamku Bolków, Dworu w Maciejowcu, pałacu oraz budynku dawnej oficyny i powozowni w Brunowie oraz projektów architektonicznych dla budynku powozowni w Brunowie.

Prace planistyczne i dokumentacyjne

Podstawą do właściwego funkcjonowania zabytków są odpowiednie dokumenty formalne. Nasze doświadczenie opiera się na realizacjach opracowań planów miejscowych dla obszarów historycznych m.in. miasta Zamościa oraz opracowań Planów Ochrony Parków Kulturowych dla kompleksu pałaców w Kotlinie Jeleniogórskiej, oraz dzielnicy Wilanów w Warszawie.

Braliśmy także udział przy opracowaniu wniosku i uzgodnieniach dot. wpisu na Listę Pomników Historii kompleksu rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Wilanów

Dotacje zabytki

zamek książ

Wiemy, że na zabytki zawsze brakuje pieniędzy niezależnie z jakich źródeł by nie pochodziły. Jednym ze sposobów na uzyskanie wsparcia dla obiektów zabytkowych są środki zewnętrzne.

W ramach naszego doświadczenia realizowaliśmy dotacje obejmujące prace budowlane przy zabytkach m.in. z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Intereg III A, EFWT 2007-2012, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Dolnośląskiego, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Audyt podatku od nieruchomości

Zabytek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza podlega obowiązkowi na rzecz samorządu płacenia podatku od nieruchomości.

Z analizy przepisów oraz naszego doświadczenia wiemy, że zazwyczaj wysokość podatku jest zawyżona. W ramach naszej działalności opracowaliśmy audyty m.in. dla pałaców w Brunowie i Łomnicy, pozwalające zmniejszyć kwotę należnego podatku.

pałac

Promocja zabytków

Odpowiednia promocja zabytków realizujących funkcje turystyczne stanowi podstawy ich odpowiedniego funkcjonowania pod względem ekonomicznym. W ramach naszego współtworzyliśmy kampanię promocyjna dla Doliny Pałaców i Ogrodów obejmującą kilkanaście obiektów na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

W ramach tych prac zostały opracowane wydawnictwa promocyjne, system oznakowania dojazdu do obiektów zabytkowych, aplikacja na urządzenia mobilne. Równolegle była realizowania współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, która doprowadziła do kilkuset artykułów prasowych, publikacji internetowych oraz programów telewizyjnych. Efektem jest szeroka rozpoznawalność Doliny Pałaców i Ogrodów pod względem turystycznym.

pałac wojanów

Oznakowanie zabytków

pałac na wodzie

Odpowiednie oznakowanie zabytków przeznaczonych na cele turystyczne jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektów.

W ramach naszej działalności zrealizowaliśmy kilkanaście projektów oznakowania „brązowymi tablicami” kierującymi do obiektów zabytkowych m.in. dla szlaku samochodowego o znaczeniu regionalnym „Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, dojazdu do Pałacu Łomnica, Pałacu Brunów, Pałacu Wojanów, Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze, Pałacu Staniszów oraz Pałacu na Wodzie w Staniszowie.

Udostępnianie zabytków

Dzisiejsze funkcjonowanie zabytków zmierza najczęściej do udostępnienia ich dla ruchu turystycznego.

W ramach powiązanego z nami biura podróży Discover Silesia opracowaliśmy oferty tras zwiedzania, gier terenowych oraz nocnych spacerów dla następujących zabytków: Zamku we Wleniu, Zamku Chojnik, Romantycznego Parku w Bukowcu, Pałacu Paulinum, Pałacu Wojanów oraz zabytkowych przestrzeni zurbanizowanych Jeleniej Góry Cieplic, Lubomierza, Pobiednej, Wrocławia, Szklarskiej Poręby oraz Świeradowa Zdrojugo

chojnik